Ngôn ngữ: Pascal
Tác giả: Lê Thị Hoài Thư

Trong toán học, tam giác Pascal là một mảng tam giác của các hệ số nhị thức. 

Trong phần lớn thế giới phương Tây, nó được đặt theo tên nhà toán học người Pháp Blaise Pascal, mặc dù các nhà toán học khác đã nghiên cứu nó hàng thế kỷ trước Pascal ở Ấn Độ, Ba Tư, Trung Quốc, Đức và Ý.

(Wikipedia)

Nhị thức Newton và tam giác Pascal là hai khái niệm đã rất quen thuộc đối với những người thuộc lĩnh vực Toán học.

Input: n (n<10^3)

Output: Chương trình in ra tam giác Pascal với mỗi số đều nhỏ hơn số nguyên n mà người dùng nhập vào.

Categories: Pascal

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *