Ngôn ngữ: C++
Tác giả: Bùi Đỗ Duy Quân

Khi học cũng như luyện tập về cách sử dụng mảng thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp bài tập tìm số nguyên có giá trị lớn nhất trong một mảng các số nguyên.

Dưới đây sẽ là một vài gợi ý để có thể thực hiện bài toán này bằng cách viết hàm tìm phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng:

– Về cơ bản để tìm ra giá trị lớn nhất thì ta sẽ so sánh từng giá trị một trong mảng.
– Chính vì thế ban đầu ta sẽ coi giá trị lớn nhất là phần tử ban đầu của mảng.
– Tạo một vòng lặp để so sánh giữa phần tử đầu với các phần tử tiếp theo.
– Nếu phần tử tiếp theo lớn hơn phần tử đầu thì ta sẽ gán giá trị max là phần tử đó.
– Cứ tiếp tục thực hiện như vậy đối với phần tử mới được gắn là giá trị lớn nhất cho tới khi so sánh hết các phần tử trong mảng.
– Khi đã so sánh hết, trả lại giá trị lớn nhất là phần tử cuối cùng sau khi so sánh tất cả cho hàm.

Categories: C++

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *